Правила и условия

 1. Количество
  Количеството на стоката се поръчва според нуждите на КУПУВАЧА и се описват в заявка по електронен път от КУПУВАЧА
   
 2. Качество
  Качеството на стоката трябва да отговаря на съответните  условия/ изисквания на българските стандарти и норми и на предназначението си.
   
 3. Предаване – приемане на стоката
  Евродистрибутори предава на КУПУВАЧА избраните продукти: по вид, бройка и цена, описан предавателно-приемателения електронен протокол.
   
 4. Цена
  1. Цената на продуктите е определена според ценовата листа  на Евродистрибутори за 2017 г. и е в български левове.
  2. Цената на дозаторите се определя според в ценовата политика на Евродистрибутори и е съгласно приетата практика през 2014, ние ви предлагаме и индивидуален договор, подписва се и се договаря от представителите на страните по договора.
    
 5. Начин на плащане
  1. Плащането се извършва изцяло при доставка на продуктите, придружени с данъчна фактура по банков път най късно до 7 календарни дни след издаването на данъчната фактура.
  2. Плащането на цената на поръчката се извършва по сметка на Евродистрибутори, съгласно банковите атрибути дадени в Приложението.
  3. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.
   1. „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;
   2. кредитна или дебитна карта.
     
 6. Доставка
  1. Срока за доставка на продукти от Евродистрибутори е до 2 работни дни , след постъпване на заявка от КУПУВАЧА, за продукти в наличност и до 20 работни дни за продукти по поръчка. След постъпване на заявката в електронния магазин, ще получите потвърждение по имейл за успешно приетата поръчка.
  2. За преследващи промени по доставката/заявката следва позвъняване от страна на доставчика, с цел уточняване на желаните промени.
  3. Допускат се изключения от срока за доставка по 6(1). при форсмажорни обстоятелства или промяна в последваща промяна на заявената стока.
  4. Заявената стока ще бъде доставена посредством куриер по 6(1), като Доставки не се извършват в Неделя и на официално приетите празници в РБ.
    
 7. Права и задължения на ДОСТАВЧИКА
  1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:
   да доставя заявените от КУПУВАЧА продукти по реда и определения срок.
  2. Своевременно да информира  КУПУВАЧА за нови продукти, за евентуални промени в цените, както и да организира промоции.
  3. ДОСТАВЧИКЪТ има право:
   Да променя цените на продуктите, в случаи на промяна на същите от страна на производителя с едноседмично предизвестие.
  4. Да получава в срок задълженията на КУПУВАЧА по т. 5.
    
 8. Права и задължения на КУПУВАЧА
  1. КУПУВАЧЪТ се задължава:
   да плати в размера и срок, дължимото на ДОСТАВЧИКА.
  2. Да плаща в срок, задълженията си към ДОСТАВЧИКА по т. 6.
  3. Да подава на ДОСТАВЧИКА по е-майл, заявка за необходимите стоки.
  4. Да изисква от ДОСТАВЧИКА потвърждение на заявената стока по е-майл /телефон.
  5. Да се грижи с дължимото отношение, така че да опази предоставените му за ползване хигиенни/индустриални системи, които са собственост на ДОСТАВЧИКА.
  6. При доказване на вина у КУПУВАЧА за повреждане на хигиенните/индустриални системи, същият дължи на ДОСТАВЧИКА цената на повредените системи, определени в договора.
  7. КУПУВАЧЪТ има право:
   Да получи след заявка, необходимите му консумативи в срока, уговорен по т.6(1), освен ако КУПУВАЧЪТ изрично не се съгласи с по-дълъг срок на доставка.
  8. При нарушаване на задължението по т. 8(5). според договорът, ДОСТАВЧИКЪТ има право да иска връщане на предоставените хигиенни/индустриални системи и има право да претендира за обезщетение за претърпените от него вреди.
    
 9. Неустойки
  1. При забава в изпълнението на заявена доставка на консумативи, ДОСТАВЧИКЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 0,05% (пет стотни от процента) от стойността на заявените стоки за всеки просрочен ден до 15-ия ден, след което неустойката се увеличава на 0.1% (десет стотни от процента) на ден, но не повече от 10%.
  2. При забава в плащането от страна на КУПУВАЧА в срока по т. 6(1).  , същият дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на 0,05% (пет стотни от процента) от стойността на издадената от ДОСТАВЧИКА данъчна фактура за всеки просрочен ден до 15-ия ден, след което неустойката се увеличава на 0.1% (десет стотни от процента) на ден, но не повече от 10%.
  3. При предсрочно прекратяване на договора извън хипотезите на т.1.7, от страна на КУПУВАЧА, в случай,  че ДОСТАВЧИКЪТ е изправна по договора страна, то КУПУВАЧЪТ дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на 100% от стойността на хигиенните системи описани в Приложение №2.
    
 10. Общи условия
  1. За всички случаи, неуредени в настоящият договор се прилага българското материално и процесуално право.
  2. Всички изменения и допълнения в настоящият договор следва да бъдат изготвени в писмен вид, която форма страните приемат за форма на действителност на тези изменения и допълнения.
  3. Всички приложения към настоящият договор са негова неделима част.
  4. Ако никоя от страните не се противопостави писмено в срок от 1 месец преди изтичането на договора, договорът автоматично се продължава за срок от още една година.
Добре дошли , Евродистрибутори е вашият надежден бизнес партньор

Евродистрибутори ООД е устойчив партньор на Кимбърли-Кларк Пофешънъл на българският пазар от януари 2010 година. Ние осигуряваме на клиентите си най важното – висок търговски опит, клиентите ни искат добри продукти и честни цени, но едно от най-важните е опита. Нашите услуги включват голямо разнообразие от продукти за безопасност на труда от главата до петите за лична защита на вашето работно място, заедно с професионални хигиенни решения, предназначени за различни приложения.